Algemene voorwaarden

met betrekking tot het verstrekken van theoretische- en praktijklessen door Start2Boat.


1. Overeenkomst:


1.1 Elke overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod dat Start2Boat aan de cursist doet met betrekking tot inschrijving.


1.2 De cliënt ontvangt steeds een elektronische bevestiging van de gemaakte reservatie met vermelding van datum en locatie van de lessen. De reservatie wordt geacht definitief te zijn, zowel naar datum als locatie.


1.3 Bij afwezigheid van elektronische reservatie, geldt de eerste aanwezigheid in de lessen als definitieve reservatie en akkoordverklaring met het aangeboden lessenpakket.


2. Betalingsvoorwaarden:


2.1 Betaling moet zijn geregistreerd op het ogenblik van de aanvang van de betreffende cursus door overmaking van het integrale inschrijvingsgeld op de rekening van Start2Boat bvba - BE3631 5680 1853. De cursist is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn.


2.2 Indien de cursist de cursus contant wil betalen, dient hij dit vooraf te melden aan het secretariaat van Start2Boat. Het cursusgeld dient dan afgerekend met de instructeur voor aanvang lessen.


2.3 Indien niet aan de voorwaarden van betaling wordt voldaan, wordt een betalingsherinnering gestuurd met de vraag tot onmiddellijke betaling. Indien na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de cursist zich niet op overmacht kan beroepen, is Start2Boat gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag. Bij het in gebreke blijven zijn alle buitengerechtelijke - en incassokosten ten laste van de cursist.


2.4 Klachten over facturen dienen schriftelijk en behoorlijk omschreven, binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur, bij Start2Boat te worden ingediend. Na deze termijn wordt de factuur geacht te worden aanvaard te zijn en is ze betaalbaar conform hogervermelde voorwaarden van betaling.


2.5 Ook alle kosten met betrekking tot annulering of omboeking, vermeld onder punt 3., dienen betaald te zijn voor aanvang van de cursus.


3. Annulering / omboeking door de cliënt:


Indien de consument de overeenkomst wil annuleren of omboeken dient hij Start2Boat daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch in kennis te stellen. De datum van ontvangst door Start2Boat wordt als datum van annulering of omboeking aangemerkt.


3.1 Kosteloze annulering is enkel mogelijk mits een geldig doktersattest.


3.2 Bij no show blijft het integrale cursusgeld verschuldigd en zal de invordering ervan desgevallend geschieden conform punt 2 - betalingsvoorwaarden.


3.3 Ingeval van annulering kan de cursist een indeplaatsstelling van een andere cursist voorstellen. Start2Boat kan hiervoor administratiekosten van 25 euro per dossier in rekening brengen.


3.4 Het inschrijvingsgeld is non-refundabel en bij onmogelijkheid om de cursus te volgen, heeft de cursist de mogelijkheid om deze in overleg met Start2Boat om te boeken.


3.5 Ingeval van omboeking is een administratieve kost verschuldigd van 20 % van het inschrijvingsgeld, met een minimum van 25 euro per dossier.


3.6 Verkoop op afstand (enkel consumenten - herroepingsrecht): U heeft het recht op volledige restitutie van uw aankoop, voor zover u binnen de 2 weken (i.e. 14 kalenderdagen) na betaling annuleert, doch niet als:


3.6.1 Het gaat om een gepersonlasiseerd aanbod (o.a. maar niet beperkt tot privé opleiding, specifiek op maat gemaakte training of trainingsmateriaal)


3.6.2 Noch het inhuren van een docent (bv voor een persoonlijke dienst of artikel).


3.6.3 Noch het boeken en/of gebruiken van accomodatie voor recreatieve doeleinden, zowel direct als indirect. (moge duidelijk wezen dat het cursussen pleziervaart betreft, per definitie recreatief)


3.6.4 En enkel bij een volledige online aankoop met bijhorende online betaling in de webshop.


3.6.5 U kan in andere gevallen dan door het herroepingsrecht uitgesloten, annuleren voor zover dit niet meer dan 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst gebeurt. De overeenkomst wordt geacht gesloten bij de betalingsuitnodiging (datum mail)


4. Rechten / verplichtingen van Start2Boat:


4.1 Start2Boat richt alle theoretische- en praktische cursussen in, overeenkomstig de regel van goed vakmanschap. Alle instructeurs hebben voldoende ervaring opgebouwd en zijn ruim gekwalificeerd. De vloot van Start2Boat voldoet aan alle wettelijke veiligheidsvoorschriften, is technisch volledig in orde en is minimaal voorzien van een deugdelijke veiligheidsuitrusting.


4.2 Ten allen tijde is Start2Boat gerechtigd om een cursus praktijk te annuleren of te verzetten naar een later tijdstip / andere locatie / andere boot, ingevolge nautische en/of meteorologische oorzaken : ongunstige weersomstandigheden, blokkade van vaarwegen, onbeschikbaarheid van de slibway, ongunstig getij of technisch defect, ... De cursist heeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.


4.3 Bij niet betaling van het cursusgeld voor aanvang cursus heeft Start2Boat het recht om een cursist de toegang tot de cursus te weigeren.


4.4 Theorielessen zullen plaatsvinden met een minimum van 4 deelnemers. Praktijkdagen zullen plaatsvinden bij een minimum inschrijving van 3 deelnemers. Indien er niet voldoende inschrijvingen zijn voor een cursus, zal Start2Boat de cursisten minimum 3 werkdagen op voorhand elektronisch verwittigen. Start2Boat heeft het recht om de cursus te annuleren en verbindt zich ertoe aan elke cursist een passend alternatief voor te stellen met een minimumkeuze tussen twee locaties en data. De cursist kan geen recht op schadevergoeding inroepen.


4.5 Voor de organisatie van éénmalige promo of stunts heeft Start2Boat het recht om deze enkel en alleen te laten plaatsvinden met een vooraf bepaald minimum aantal inschrijvingen. Indien er niet voldoende inschrijvingen zijn voor een éénmalige promo of stunt, zal Start2Boat de ingeschreven personen minimum 3 werkdagen op voorhand elektronisch verwittigen. Start2Boat heeft het recht om, omwille van bovenvermelde reden, de actie op een bepaalde datum te annuleren en verbindt zich ertoe om elke ingeschreven persoon een passend alternatief voor te stellen. De cursist kan geen recht op schadevergoeding inroepen.


5. Algemeen:


5.1 Indien 1 van de artikelen strijdig zou zijn met de wet, dan vervalt enkel dat artikel uit de voorwaarden, niet de gehele algemene voorwaarden.In geval van gerechtelijke betwisting zijn de rechtbanken van de plaats waar de maatschappelijke zetel van Start2Boat is gevestigd, bevoegd ( RPR Gent ).


Disclaimer

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Start2Boat enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Start2Boat kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Contact Details


Email: info@start2boat.be
Website: www.start2boat.be
Facebook: www.facebook.com/Start2boat

Krommehamlaan 32,
9031 Drongen,
België,
btw nr: BE0647988308